LIPEN Art Galerie

PAST > 2013 Art Tainan

2013 Art Tainan

ARTISTS : Yang Ren-Ming | Hsu Chih-Wei | Hsu Wei Ying |Chang Teng Yuan

LOCATION :   Tayih Landis Hotel Tainan  9 floor,
Room 903

TIME :   3/23(Sat) to 3/24(Sun)12:00 - 19:00
3/25( Mon)12:00-18:00